KSIĘGOWOŚĆ


Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, czyli księgowość kontową. Dla firm, które chcą kompleksowo obsłużyć wszystkie rozliczenia przygotowaliśmy również  rozwiązania dla środków trwałych.

 

KSIĘGA PODATKOWA

 

Program Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie:

Księgi przychodów i rozchodów,

Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (Rejestry VAT).

 

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych

(Rejestry VAT, Księga przychodów i rozchodów oraz

Ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości.

 

Księga Podatkowa to moduł, który pozwala na gromadzenie danych zgodnie z Ustawą o podatku  dochodowym od osób fizycznych i aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów.

Dane mogą być wprowadzane w pierwszej kolejności do bufora księgi (zapisy na brudno), a następnie są przenoszone do księgi głównej. Program pozwala również na wprowadzenie danych z pominięciem bufora, bezpośrednio do księgi.

 

Ewidencja dodatkowa.

Do Ewidencji dodatkowej wprowadzane są wszystkie dokumenty przychodowe i kosztowe, które nie mają związku z podatkiem VAT. Ewidencja ta umożliwia również wprowadzanie dokumentów w walutach obcych i przeliczenie ich po odpowiednim kursie na walutę polską.

 

Ewidencja wynagrodzeń.

Oprogramowanie Comarch ERP Optima umożliwia rejestrację informacji o pracownikach oraz ewidencjonowanie dokonywanych wypłat dla pracowników zarówno z tytułu umowy o pracę (etat), jak i innych umów. Na podstawie wprowadzonych danych program

oblicza należny podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umożliwia zaksięgowanie kosztów wynikających z dokonanych wypłat. Na podstawie dokonanych wypłat można również obliczyć i wydrukować zaliczkę na

deklarację PIT-4R.

 

Ewidencja Samochodów.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji

środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W programie Użytkownik ma możliwość prowadzenia w/w ewidencji według obowiązujących przepisów. Dodatkowo ewidencja samochodowa może być wykorzystywana do prowadzenia ewidencji przejazdów pracowników prywatnymi samochodami w celach służbowych, w celu obliczenia należnego im zwrotu kosztów używania samochodu.

 

 

Spis z natury.

Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów

z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed zaprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności.

 

Wspólnicy i deklaracje podatkowe.

W programie rejestrujemy dane personalne właściciela bądź wspólników, a także kwot ich indywidualnych odliczeń oraz dochodów z innych źródeł. Dane te, połączone z zapisami gromadzonymi w Księdze, pozwalają na rozliczenie podatku dochodowego Comarch ERP Optima właściciela (bądź wspólników), zarówno w przypadku prowadzenia  Księgi przychodów i rozchodów (PIT- 36\PIT-36L),  jak i rozliczania podatku zryczałtowanego (PIT-28).

 

KSIĘGA HANDLOWA

 

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień

informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7.

 

Dziennik (Zapisy księgowe) to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły - w każdym roku obrotowym. W programie Comarch ERP Optima można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawiania ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym

ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.

 

Okres obrachunkowy.

Program pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby okresów obrachunkowych w firmie, rozliczającej się według księgowości kontowej. Okres obrachunkowy otwieramy

na dany dzień podając ilość pełnych miesięcy obowiązujących w danym okresie obrachunkowym.

Aby, ułatwić i przyspieszyć pracę na systemie, przy zakładaniu nowego okresu pojawia się możliwość skopiowania ustawień z poprzedniego okresu, a także możliwość ustawienia nowego okresu obrachunkowego jako bieżącego.

 

Plan kont.

Do bardzo istotnych elementów organizacji rachunkowości w firmie oraz dla prawidłowej

pracy w programie należy ustalenie planu kont. Przy opracowywaniu zakładowego planu kont trzeba uwzględnić, przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych

przeznaczone są konta księgowe. Konto księgowe  posiada swój numer, nazwę i dwie strony do zapisywania wartości liczbowych.

Użytkownik w programie Comarch ERP Optima ma możliwość zdefiniowania kilku podstawowych typów kont:

Konta syntetyczne i analityczne,

Konta bilansowe,

Konta pozabilansowe,

Konta wynikowe,

Konta rozrachunkowe.

 

Bilans Otwarcia.

Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Przy sporządzaniu bilansu obowiązuje zasada ciągłości bilansowej, która mówi,

że bilans zamykający jeden rok podatkowy jest jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego. Wprowadzając bilans otwarcia, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia go poszczególnymi dokumentami na liście do bufora, gdzie zapisy mogą ulegać dowolnej modyfikacji lub też zatwierdzić go całkowicie. W przypadku zmian w bilansie otwarcia, który został przez Użytkownika zatwierdzony, zmiany poszczególnych wartości można dokonywać na zasadzie dokumentów

korygujących bilans. Wszystkie dekrety, wprowadzone

na poszczególnych dokumentach, wpływają na wartość salda początkowego danego konta.

 

Zestawienie obrotów i sald.

Obok funkcji kontrolnej, zestawienie obrotów i sald spełnia funkcję informacyjną. Dostarcza danych potrzebnych do sporządzania sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itp., ponieważ jest źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału. Konta na zestawieniu obrotów i sald prezentowane są wg struktury hierarchicznej, w postaci „drzewa” w systemie. Użytkownik programu ma możliwość wyliczania i prezentacji obrotów i sald dla wszystkich kont księgowych oraz prezentacji sald Bilansu Otwarcia.

 

Schematy księgowe

W systemie Comarch ERP Optima zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych tj. np: faktury zakupu, sprzedaży, listy płac, odpisów amortyzacyjnych, deklaracji podatkowych itd. Automatyczne księgowanie dokumentów

odbywa się w miejscu ich powstania za pośrednictwem mechanizmów nazywanych Schematami Księgowymi. Budowa schematu księgowego swą

konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego. Składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym.

 

Obsługa kont walutowych i subanalityki walutowe jest możliwa dla Użytkowników programu posiadających moduł Księga Handlowa Plus. Funkcja ta pozwala na tworzenie w planie kont, kont w walutach obcych oraz księgowanie dokumentów źródłowych w walutach obcych.

 

Przeszacowanie walut ta funkcja jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Księga Handlowa Plus. Dokumenty przeszacowania walut są generowane i zapisywane w ramach bieżącego okresu obrachunkowego. Funkcja Przeszacowania walut automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności  budowania schematu.

 

Rozrachunki na kontach.

W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość

parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych. Lista dekretów nierozliczonych / rozliczonych obejmuje wszystkie nierozliczone i rozliczone

dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego.

 

Deklaracja CIT-8.

W programie Comarch ERP Optima można wyliczać miesięczne lub kwartalne

zaliczki na CIT-8. System umożliwia również rozliczanie deklaracji rocznej CIT-8 wraz z załącznikami:

CIT-8/O, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-D.

 

Kontrola kręgu kosztów.

Zagadnienie kręgu kosztów występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 i 5. Reguły zamkniętego kręgu kosztów pozwalają jednostkom

prowadzącym różnorodną działalność, zarówno  „na sprzedaż” jak i na własne potrzeby wewnętrzne, na ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń na potrzeby wewnętrzne, wywodzących się z kosztów operacyjnych o charakterze rodzajowym. W module Księga Handlowa można utworzyć kontrolę kręgu kosztów. Liczba zdefiniowanych kręgów może być dowolna. Definicję pozostawiono Użytkownikowi systemu, ze względu na różnorodność operacji gospodarczych uzależnionych od charakteru działalności jednostki.

 

Zestawienia księgowe.

Zestawienia są jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej firmy. Stanowią tzw. wewnętrzną bazę informacji do przeprowadzania analizy. Funkcja Zestawienia

Księgowe udostępnia Użytkownikowi programu Comarch ERP Optima narzędzia pozwalające na budowanie sprawozdań m.in.: bilansu, rachunku zysków i strat wariant porównawczy, kalkulacyjny oraz różnego rodzaju raportów wewnętrznych niezbędnych w analizie sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowych wzorców zestawień, definiowania własnych zestawień, kopiowania istniejących.

 

Księgowania okresowe. W każdej firmie istnieją księgowania, które są dokonywane regularnie co jakiś czas, na przykład co miesiąc, kwartał. Są to  księgowania, które można rejestrować w systemie za pomocą funkcji Księgowania okresowe. Funkcja

ta wspomaga wprowadzenie księgowań bezpośrednio do dziennika księgowań. W tej opcji programu Użytkownik może stworzyć schematy księgowań i odwoływać się do nich w miarę potrzeb.  Księgowania okresowe można wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze do tworzenia wzorców księgowych dla dokumentów okresowo pojawiających

się w księgowości, nie księgowanych automatycznie z poziomu modułów operacyjnych (Kasy/Banku, Faktur itp.). Po drugie do Comarch ERP Optima przeksięgowywania obrotów, sald z jednego konta na inne (przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy), lub do rozliczeń międzyokresowych.

 

Kontrola budżetu.

Funkcja kontroli budżetu pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków

tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na  kontach. Funkcja ta może być wykorzystywana przez  jednostki budżetowe, jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

 

REJESTR VAT

 

Podmioty, które są płatnikami podatku VAT, mają możliwość wprowadzania dokumentów

do Rejestrów VAT. Dokumenty z Ewidencji VAT są przenoszone do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej.

Ewidencja VAT dzieli się na dwa podstawowe rejestry:

Rejestr Zakupu VAT,

Rejestr Sprzedaży VAT.

W celu dokładniejsze ewidencjonowania faktur

w Rejestrze VAT program pozwala na tworzenie dowolnej ilości podrejestrów VAT, zarówno w ramach Rejestru Sprzedaży jak i Zakupu.

 

Deklaracje VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-9M.

Na podstawie zawartych w Rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD, VAT-27,

VAT-UE czy VAT-9M. Firmy prowadzące sprzedaż nieudokumentowaną dla odbiorców finalnych, które nie są zobligowane do stosowania kas fiskalnych, mogą rozliczać należny podatek metodą struktury zakupów.

 

e-Deklaracje.

Z poziomu deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 czy CIT-8 program pozwala na eksport deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje (podpisem kwalifikowanym i podpisem niekwalifikowanym (dla podmiotów będących osobą fizyczną) oraz odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

 

ŚRODKI TRWAŁE

 

Program Comarch ERP Optima moduł Środki  Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne można następnie zaksięgować. Moduł Środki  Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dualne ujęcie amortyzacji: kosztowe i bilansowe.

Moduł Środki Trwałe jest częścią składową programu Comarch ERP Optima. Dane gromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w programach finansowo – księgowych, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia.