ROZLICZENIE PODMIOTU


To wykonanie czynności rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Polega na kojarzeniu w pary dokumentów, z których jeden ma niezerową kwotę zobowiązań, drugi należności.

 

Rozliczenie ze sobą dwóch dokumentów może być:

a)  kompensatą, jeśli są to dokumenty tego samego rodzaju. Kompensować ze sobą możemy dwa zapisy kasowe/bankowe, z których jeden jest należnością, drugi zobowiązaniem lub dwa planowane zdarzenia z Preliminarza (również jeden z nich musi być należnością, drugi zobowiązaniem).

b)  rozliczeniem, jeśli są to dokumenty różnych rodzajów. Rozliczać ze sobą możemy np. zdarzenie z Preliminarza, które jest również zobowiązaniem, z zapisem kasowym, który jest należnością lub odwrotnie.

 

W programie Comarch ERP Optima jest kilka możliwości dokonywania rozliczeń podmiotu. Najczęściej stosowaną metodą jest rozliczenie płatności z poziomu Preliminarza lub kasy, czyli łączenie zdarzenia z Preliminarza z zapisem kasowym.

Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w Preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta.

 

Program umożliwia Użytkownikowi automatyczne rozliczenie dokumentów gotówkowych, ewentualnie pozostawia do decyzji Użytkownika czy dane dokumenty od razu powinny zostać rozliczone.

 

Różnice kursowe

są wyliczane automatycznie w chwili rozliczenia dwóch dokumentów kasowych/ bankowych w takiej samej walucie, lecz o różnych notowaniach. Dokument różnicy kursowej nie jest edytowalny – wartości są wyliczane przez program. Również w przypadku zmiany kursu na rozliczanym zapisie kasowym/bankowym – automatycznie zmienia się wartość wyliczonej różnicy kursowej.

 

Dokumenty wysyłane do kontrahentów.

W programie Comarch ERP Optima można wygenerować dodatkowe dokumenty o typie: ponaglenie zapłaty, notę odsetkową czy potwierdzenie salda. Dokumenty te możemy dodawać pojedynczo dla wybranego podmiotu lub w sposób seryjny z listy kontrahentów.